Obchodní podmínky

[ FAGUS a.s. ]

Všeobecná ustanovení

§ 1          Výhradní platnost

Provádění díla zhotovitelem /následně FAGUS/ probíhá výhradně na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“); protichůdné nebo lišící se podmínky našich smluvních partnerů nejsou akceptovány.

§ 2          Definice

Smluvními partnery jsou FAGUS jako dodavatel prostorových modulů a kontejnerů a jejich montáže a zákazník jako OBJEDNATEL.

U dodávaných prostorových modulů a kontejnerů ze strany FAGUS se jedná – svou konstrukcí a účelem použití – o mobilní zařízení a ne o pevně stojící budovy, pokud toto není výslovně uvedeno ve smlouvě o dílo. Jestliže OBJEDNATEL zamýšlí pro trvalé, a ne jen pro přechodné účely sloužící spojení prostorových jednotek a kontejnerů, a je toto uvedeno ve smlouvě o dílo, budou následně provedeny změny v postupech montáže  a spojování atd.

§ 3          Právo na kompenzaci a zádržné

Právo na kompenzaci a zádržné přísluší OBJEDNATELI pouze tehdy, pokud jsou jeho nároky právoplatně stanoveny, nepopřeny nebo uznány.

§ 4          Vyšší moc

U zpoždění dodávek nebo výkonů na základě vyšší moci /např. špatné počasí/ nebo podobných událostí, jako stávky, výluky atd. je FAGUS oprávněn přesunout dodání o dobu trvání takových překážek,  a to bez uplatnění sankcí, plynoucích ze Smlouvy o dílo. To stejné platí při opožděných dodávkách od subdodavatelů FAGUS z výše uvedených důvodů.

§ 5          Povinnost reklamace (dodatečné opravy), omezení  povinnosti náhrady škody

OBJEDNATEL má právo na odstranění vad pouze tehdy, pokud řádně písemně reklamuje závady, a to s popisem závady a fotodokumentací. Lhůty pro reklamace vad jsou stanoveny Smlouvou o dílo. FAGUS je oprávněn k opravě nebo náhradnímu dodání dle možností vlastních nebo jeho subdodavatelů.

Záruka zaniká u škod, způsobených zákazníkem při přípravě stavebních prací, neodbornou manipulací uživatelem, u vzniklých škod neodbornou obsluhou a údržbou nebo vandalismem.

§ 6          Přejímka (předání a převzetí díla je upraveno ve smlouvě o dílo)

Při dodávce prostorových modulů/kontejnerů má OBJEDNATEL povinnost provést převzetí na místě během 12 pracovních dní po dodání nebo dokončení stavby. Uběhne-li 12 pracovních dní bez provedení převzetí ze strany OBJEDNATELE, platí přejímka jako uskutečněná /tzv. fiktivní přejímka/.

§ 7          Stavební podklady k  zakázce

Pro prostorové moduly a kontejnery má FAGUS k dispozici následující podklady:

1. Půdorysný a základový plán a boční pohledy dle předloženého plánu

2. Technický popis stavby

3. Certifikát EN ISO 9001:2001

4. Certifikát pro montáž staveb

5. Certifikát pro provádění svařečských prací

Tyto podklady budou dány k dispozici po podpisu Smlouvy o dílo.

§ 8          Povinnosti ze strany OBJEDNATELE

Pro splnění smlouvy poskytne OBJEDNATEL k dispozici nutná schválení, zvláště stavební povolení, informace a předání specifických právních stavebních předpisů platných pro danou oblast.

§ 8.1       Základy

Není-li učiněna žádná jiná písemná dohoda, je OBJEDNATEL povinen připravit dle předaných podkladů od FAGUS pevný základ včas před termínem montáže, a to na vlastní náklady. Včas znamená nabytí potřebné pevnosti/nosnosti betonu před zahájením vlastní montáže. OBJEDNATEL je povinen zajistit, že tyto základy odpovídají kvalitě půdy a jejich provedení je vhodné pro umístění stavby. Při vyhotovení základů musí OBJEDNATEL dodržet toleranci přesnosti základů max. 10 mm, a to jak ve vertikálním, tak vodorovném směru.

Pokud provedení základu neodpovídá požadavkům FAGUS, má FAGUS právo odmítnout provedení montáže až do odstranění závad. Tímto vzniklé ostatní vícenáklady musí nést OBJEDNATEL.  OBJEDNATEL  je zodpovědný za provedení základů dle ČSN norem.

OBJEDNATEL je povinen zajistit následující:

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  

§ 8.2       Montáž

Pro montáž zajistí OBJEDNATEL jeřáb na své náklady, OBJEDNATEL zajistí také přípojku proudu s potřebným výkonem do 10 m od stavby, dále vodovodní a odpadové přípojky.

OBJEDNATEL je povinen zajistit bezproblémový přístup pracovníků FAGUS a jeho subdodavatelů na staveniště. Pokud budou FAGUS práce znemožněny OBJEDNATELEM nebo jinými, bude na žádost FAGUS vyhotoven protokol o stavu prací před omezením. Škody plynoucí z důvodu přerušení prací nese OBJEDNATEL.FAGUS dodává stavbu od horní hrany základů. OBJEDNATEL je povinen informovat FAGUS o všech stavebních předpisech platných pro danou oblast.

OBJEDNATEL je povinen adekvátně odsouhlasenému HMG či postupu prací zajistit všechny přípojky, aby mohla být odzkoušena sanitární a topenářská vedení (před montáží podhledů) a elektroinstalace (dílčí odzkoušení obvodů). Pokud tyto neprovede včas, je FAGUS oprávněn uplatnit s tímto spojené vícenáklady a časovou prodlevu promítnout do termínu dokončení.V případě nezajištění přípojek do termínu dokončení je OBJEDNATEL povinen stavbu převzít bez přípojek a příslušných zkoušek. Připojení a odzkoušení si poté OBJEDNATEL provede na vlastní náklady.

OBJEDNATEL zajistí přes zimní období vytápění budované sestavy alespoň na 5°C, aby mohly být dodrženy technologické přepisy pro provádění prací, nedocházelo k nuceným časovým prostojům (vliv na konečný termín) či budoucím reklamacím

OBJEDNATEL je povinen na své náklady zajistit kontejner na odpady, který bude průběžně vyprazdňován dle požadavků FAGUS.

OBJEDNATEL zajistí FAGUSu mobilní WC v počtu odpovídajícím počtu pracovníků na stavbě včetně jejich servisování.

Zhotovení revizní zprávy o elektroinstalaci zajišťuje FAGUS.

§ 8.3       Doprava

Aby bylo umožněno bezproblémové dodání prostorových modulů/kontejnerů, musí OBJEDNATEL zajistit dostatečně široký a nosný příjezd a přístup na staveniště.

§ 8.4       Pokyny k údržbě a používání

V modulárních sestavách musí být stále dodržována stabilní vnitřní teplota bez velkých teplotních rozdílů ve dne a v noci.  Budovy musí být rovněž dostatečně větrány. Střecha musí být pravidelně ze strany zákazníka čištěna /např. od listí /, aby nedošlo k zanesení svodů.

§ 9          Úroky z prodlení

Při zpoždění platby OBJEDNATELE je FAGUS oprávněn požadovat úroky z prodlení ve výši  stanovené Smlouvou o dílo.

Při prokázání vyšší škody způsobené prodlením je FAGUS oprávněn tuto uplatňovat, přičemž OBJEDNATEL je povinen prokázat vznik nižší škody.

§ 10        Cena díla

Konečnou cenou díla se rozumí cena bez daně z přidané hodnoty, která je sjednána ve Smlouvě o dílo.

§ 11        Výhrada vlastnictví

Dílo přechází na OBJEDNATELE po vyrovnání všech pohledávek ze smlouvy vyplývajících, zvláště zaplacením konečné ceny za dílo, stanovené ve Smlouvě o dílo. OBJEDNATEL do té doby není oprávněn věc dále prodat nebo s ní jiným způsobem disponovat.

§ 12        Ochranné právo

V případě porušení ochranných práv, včetně autorského práva, ručí OBJEDNATEL za všechny z toho plynoucí vzniklé přímé i nepřímé škody.

§ 13        Zachování tajemství

Na výkresy, výpočty a jiné předané podklady k provedení zakázky si FAGUS vyhrazuje právo vlastnictví a autorské právo. OBJEDNATEL se zavazuje všechny předané důvěrné informace a podklady přísně utajit a nepředat třetí osobě do té doby, než budou výslovně uvolněny FAGUSem nebo byly bez porušení povinnosti od OBJEDNATELE všeobecně známy. OBJEDNATEL nebude používat důvěrné informace mimo smluvní vztah nebo pro vlastní účely.

§ 14        Odchylná ujednání

S výjimkou osob zapsaných v obchodním rejstříku oprávněných k zastupování, není nikdo jiný oprávněn uzavírat ústní a vedlejší dohody, které by se týkaly obsahu písemné smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek.

§ 15        Místo soudu

Pokud je OBJEDNATEL subjektem zapsaným v obchodním rejstříku, je výhradním místem soudu pro všechny ze smluvního vztahu bezprostředně nebo nepřímo vyplývající spory Česká republika.

Stávající všeobecné obchodní podmínky jsou tímto prohlašovány jako součást smlouvy. Platí také pro budoucí další smlouvy o dodávkách, pokud nebude výslovně učiněna jiná dohoda.